Originál dokumentu je dostupný na

http://poprad.colnasprava.sk/obsah/lieh/legislativa/poucenie.doc

 

Poučenie o povinnostiach vyplývajúcich z § 44 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov pre držiteľov povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu

 

(1)            V zmysle § 44 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 105/2004 Z. z.") držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu (ďalej len "držiteľ povolenia na predaj") je povinný

a)       nakupovať spotrebiteľské balenie liehu (ďalej len „spotrebiteľské balenie“) len od držiteľa povolenia   na predaj alebo od osoby registrovanej colným úradom podľa § 23, 27, 28, 37 a § 37a zákona           č. 105/2004 Z. z., ak zákon č. 105/2004 Z. z. neustanovuje inak,

 

b)       predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,

 

c)       plniť si povinnosť oznamovať colnému úradu zmeny údajov v zmysle § 44 ods. 8 zákona                    č. 105/2004 Z. z.,

 

d)       viesť evidenciu podľa § 44 ods. 12 zákona č. 105/2004 Z. z.,

 

e)       plniť si oznamovaciu povinnosť v zmysle § 44 ods. 18 a 19 zákona č. 105/2004 Z. z.,

 

f)         skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.

 

(2)            Držiteľ povolenia na predaj by mal vo vlastnom záujme, pri každom nákupe spotrebiteľského balenia, ktoré bude ďalej predávať v rámci podnikateľskej činnosti, požadovať od dodávateľa spotrebiteľského balenia všetky relevantné údaje, ktoré musí uvádzať vo svojej evidencii, a ktorými spolu s dokladmi           o nákupe preukáže spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia v súlade so zákonom č. 105/2004 Z. z.  Rovnako by mal takéto údaje poskytnúť aj držiteľovi povolenia na predaj, alebo právnickej osobe alebo fyzickej osobe, registrovanej podľa zákona č. 105/2004 Z. z., od ktorej spotrebiteľské balenie nakupuje. Spôsob vyznačovania čísla povolenia na predaj  pri obchodovaní so spotrebiteľským balením nie je zákonom č. 105/2004 Z. z. upravený, či už sa predaj uskutoční platbou v hotovosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladne, alebo iným spôsobom. 

 

           Povinnosť oznamovať zmeny údajov v zmysle § 44 ods. 8 zákona č. 105/2004 Z. z.

(3)            Držiteľ povolenia na predaj, je povinný oznámiť colnému úradu

a)       do 15 dní odo dňa vzniku zmeny každú zmenu

-        jeho identifikačných údajov a adresy umiestnenia jeho prevádzkarne, 

-        zoznamu dodávateľov spotrebiteľského balenia, a uviesť identifikačné údaje nového dodávateľa,

-        zoznamu odberateľov spotrebiteľského balenia, ktorými nie sú konečný spotrebitelia a uviesť ich identifikačné údaje;

 

b)       zmenu údajov vo výpise z obchodného registra alebo živnostenského registra do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.

 

 

           Vedenie evidencie v zmysle § 44 ods. 12 zákona č. 105/2004 Z. z.

(4)            Držiteľ povolenia na predaj podľa § 44 ods. 12 zákona č. 105/2004 Z. z. je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu podľa účtovných dokladov, v ktorej uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu a

a)       počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho číslo povolenia na predaj alebo registračné číslo, v členení na príjem z maloobchodu alebo veľkoobchodu,

 

b)       počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., a to v členení podľa identifikačných údajov a čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a počet spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. vydaných ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,

 

c)       stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca; ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu.

 

(5)            V prípade predaja spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi, ktorý nie je držiteľom povolenia    na predaj alebo sa daným dokladom nepreukázal, a v prípade predaja zo spotrebiteľského balenia           na priamu ľudskú spotrebu (pohostinstvá, výčapy, bufety, a pod.) držiteľ povolenia na predaj po dohode s colným úradom môže viesť evidenciu počtu vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo vydaného liehu v l a. podľa účtovných dokladov sumárne za dohodnuté obdobie (max. kalendárny mesiac), pričom uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia v litroch a objemovú koncentráciu liehu.

 

          Oznamovacia povinnosť v zmysle § 44 ods. 18 a 19 zákona č. 105/2004 Z. z.

(6)            Držiteľ povolenia na predaj je povinný z evidencie podľa § 44 ods. 12 zákona č. 105/2004 Z. z. oznamovať colnému úradu najneskôr 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý údaje oznamuje,

a)       množstvo prijatého liehu v spotrebiteľských baleniach v l a., a to v členení podľa čísla povolenia        na predaj alebo podľa registračného čísla dodávateľa spotrebiteľského balenia, ktorým                       je maloobchod, a podľa čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla dodávateľa spotrebiteľského balenia, ktorým je veľkoobchod,

 

b)       množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a., a to v členení podľa čísla povolenia      na predaj alebo podľa registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia,                 a množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a. ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,

 

c)       stav zásob liehu v spotrebiteľských baleniach v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

(7)            Držiteľ povolenia na predaj oznamuje údaje podľa § 44 ods. 18 zákona č. 105/2004 Z. z. za kalendárny mesiac na tlačive „Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení“ (ďalej len „oznámenie“), ktoré je vyhotovené podľa vzoru ustanoveného vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 619/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení.             Pri vyplňovaní údajov postupuje v zmysle Poučenia na vyplňovanie tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení podľa zákona č. 105/2004 Z. z. uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 12/2006 (ďalej len „Poučenie na vyplňovanie tlačiva“). Po dohode s colným úradom možno údaje oznamovať elektronicky, pričom zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje.

(8)            Ak držiteľ povolenia na predaj zistí v stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení rozdiel medzi evidovaným množstvom liehu v spotrebiteľskom balení a skutočným množstvom liehu v spotrebiteľskom balení, v zmysle Poučenia na vyplňovanie tlačiva, uvedie v oznámení skutočný stav zásob liehu v spotrebiteľskom balení v kalendárnom mesiaci, v ktorom takýto rozdiel zistí a k oznámeniu priloží odôvodnenie vzniknutého rozdielu, resp. doklad preukazujúci vznik tohto rozdielu.             Ak nastane takáto skutočnosť, oznámenie nie je možné zaslať elektronickou formou. Oznamovaciu povinnosť v zmysle § 44 ods. 18 a 19 zákona č. 105/2004 Z. z. si držiteľ povolenia na predaj musí splniť zaslaním písomnej formy tlačiva oznámenia daňovej pobočke colného úradu s priloženým odôvodnením vzniknutého rozdielu, resp. dokladu preukazujúceho vznik tohto rozdielu.

 

Vedenie evidencie liehu v prípade otvoreného spotrebiteľského balenia a jeho zápis do oznámenia

(9)            Pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu (pohostinstvá, výčapy, bufety, a pod.) sa v oznámení uvádzajú obvykle celé spotrebiteľské balenia.

V takomto prípade sa môže uvádzať spotrebiteľské balenie otvorené na mieste spotreby ako vydaný lieh

a)      až po úplnom predaji liehoviny zo spotrebiteľského balenia, pričom každé otvorené spotrebiteľské balenie sa uvádza v oznámení  v stave zásob,

 

b)      už po otvorení spotrebiteľského balenia na mieste spotreby, pričom každé otvorené spotrebiteľské balenie sa uvádza v oznámení ako vydaný lieh.

(10)        Ak je to pre držiteľa povolenia na predaj výhodné, ak má napr. uspôsobenú evidenciu elektronicky           po každom predaji zo spotrebiteľského balenia, môže viesť aj presnú evidenciu vydaného liehu               zo spotrebiteľského balenia na mieste spotreby, pričom v oznámení uvádza v stave zásob vždy zostatok liehu v otvorenom spotrebiteľskom balení.

(11)        Držiteľ povolenia na predaj, v prípade predaja zo spotrebiteľského balenia (pohostinstvá, výčapy, bufety,        a pod.), môže viesť evidenciu vydaného liehu z otvoreného spotrebiteľského balenia takým spôsobom, ako si sám zvolí, ale tento spôsob vedenia evidencie musí dodržiavať rovnako každý mesiac.

(12)        Zmenu spôsobu vedenia evidencie otvoreného spotrebiteľského balenia oznámi držiteľ povolenia            na predaj colnému úradu.