Podpora eKasy v pokladničnom systém AmegaPosHardware